Algemene voorwaarden

 1. Onder klant verstaan we de opdrachtgever. BirgitConRes BV is in dit geval de uitvoerder.
 2. Bij elke bestelling gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Hij doet dit door het betalen van een voorschot die steeds gelinkt is aan een ‘Colofon’, de offerte, waarin de modaliteiten staan.
 3. Facturen worden altijd naar de opdrachtgever gericht.
 4. Er kan een forfaitair bedrag tot 25 EURO + BTW aangerekend worden voor offertekosten.
 5. Onze offerten zijn steeds beperkt in tijd, zoals in elke Colofon uitgelegd wordt. Het betalen van een voorschot betekent niet dat de uitvoering van een offerte ad libidum kan worden uitgesteld. De prijsgarantie geldt in dat geval enkel voor 1 jaar!
 6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 7. Al onze ontworpen modellen, kartons, …welke ook de gebruikte techniek blijft eigendom van BirgitConRes BV, zoals ook in de Colofon vermeld wordt. Ze mogen enkel gebruikt worden mits onze schriftelijke toestemming, na het betalen van een afkoopsom. Niets mag nagemaakt, gefotokopieerd, gescand, ….worden.
 8. Onze klanten kunnen in geen enkel geval kartons of ontwerpen opeisen. Ze zijn wel steeds ter inzag ter beschikking en worden na de wettelijke bewaartermijn overgedragen aan het KADOC.
 9. Elke klacht moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen en voor de betaling van de slotfactuur  gebeuren op volgend adres: BirgitConRes BV, Gerard Davidstraat 35, 8000 Brugge. Indien binnen deze termijn van acht dagen of voor de betaling van de slotfactuur geen klacht werd ingediend, heeft dit voor gevolg dat de klant het geleverde werk volledig aanvaard.
 10. Bestellingen kunnen, binnen de 8 dagen, door de koper geannuleerd worden door middel van een aangetekende brief. Nadien kan de klant de aankoop niet meer nietig verklaren. Er zal in dat geval altijd een schadevergoeidng aangerekend worden ten belope van 10% van het bedrag in bestelling of indien reeds goederen aangekocht werden, de volledige kostprijs van deze goederen.
 11. Mondelinge of telefonische opgegeven wijzigingen worden nooit uitgevoerd. Wijzigingen via mail zijn op risico van de klant. 
 12. Bij het ondertekenen van de prijsofferte gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.
 13. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Al onze facturen zijn betaalbaar te Brugge, contant en zonder korting. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld 15 dagen na de factuurdatum, wordt van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, intrest aangerekend met een intrestvoet gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 6% en dit vanaf deze 15de dag na de factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 150 EURO en een maximum van 5.000 EURO vermeerderd met de kostprijs van het door ons aangestelde incasso-bureau, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Door het niet-betalen van één van onze (voorschot-)facturen op de vervaldag, worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk inbaar en worden, naar onze keuze, hetzij de uitvoering van de lopende contracten opgeschort of van rechtswege als verbroken beschouwd.
 14. Bij opschorting van de bestelling door de klant zal de facturatie aangepast worden in functie van de reeds gebruikte materialen, door ons bestelde materialen, lonen enz. vermeerdert met 20% als bijkomende schadevergoeding.
 15. Er kan geen schadevergoeding gevraagd worden voor vertraging bij levering omwille van welke reden ook.
 16. De klant is pas eigenaar van de goederen nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald.
 17. Alle taksen van om het even welke aard zijn ten laste van de koper. Indien bepaalde btw-afwijkingen bij de facturatie door ons zouden zijn toegestaan, wordt aangenomen dat deze afwijking gebeurde op vraag van de klant. Indien naderhand, bij controle door de administratie van de btw blijkt dat de afwijking ten onrechte werd toegepast, verbindt de klant er zich toe niet alleen de niet-geheven btw te betalen, doch ook de boete en de rente, opgelegd door de btw-administratie.
 18. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge

Pin It on Pinterest